Diabetes mellitus tip 2

Diabetes mellitus tip 2 koji se najčešće javlja u osoba srednjeg i starijeg životnog doba je u eksplozivnom porastu svuda u svetu (pandemija).

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” za 2009 godinu u Srbiji se stopa incidencije (broj dijabetičara na 100.000 stanovnika) kretala u raznim regionima od 100-180, najčešće u životnom dobu 65-69 godina. Stopa prevalencije u Srbiji, bez Kosova i Metohije je već preko 6% (preko 430 000 dijabetičara) prema prosečnih 5.l % u svetu i oko 7.5% u Evropi.

Poznato je da na jednog dijagnostikovanog dijabetičara sa tipom 2 bolesti dolazi još najmanje 1 bolesnik kod kojeg dijagnoza nije postavljena.

Procenjuje se, na osnovu dosadašnjih trendova da ce u Evropi 2025 godine biti 58.6 miliona a u svetu 333 miliona dijabetičara.

Stopa mortaliteta (umiranja) od dijabetesa u Srbiji 2009 godine je bila 10-25 na 100.000 stanovnika, zavisno od regiona, sa prosečnom stopom 16.9, odnosno oko 3%.Ova stopa je u neprekidnom porastu dok je ona od kardiovaskularnih oboljenja u postepenom padu od l999 godine.

Pored velike stope mortaliteta i stopa invaliditeta dijabetičara je sigurno velika a glavni uzroci su: infarkt miokarda, moždani udar, propadanje funkcije bubrega, amputacije nogu, slepilo) što sa velikim procentom odsustvovanja sa posla pretstavlja značajan medicinsko-socijalni i ekonomski problem za Srbiju. Za sada ne postoje podaci o stopi invaliditeta za Srbiju.

Prema podacima iz razvijenih zemalja sveta na dijabetološku zastitu odlazi 5-8% sredstava za ukupnu zdravstvenu zaštitu stanovništva. U Srbiji ne postoje takvi podaci.

Među mnogobrojnim faktorima rizika za pojavu tipa 2 dijabetesa najznačajniji su gojaznost i nedovoljna fizička aktivnost. Poznato je da su ovi faktori promenljivi i na njih se može delovati za razliku od nepromenljivih: godine života i genetska predispozicija (prijemčivost).

Tim endokrinologa-dijabetologa kojim rukovodi Prof. dr Predrag Đorđević prvi u Srbiji, od 1999 godine radi na prevenciji tipa 2 dijabetesa. Rezultati prvog projekta prevencije (Belgrade Prevention Program – BPP) koji je trajao do 2003 godine, u koji su metodom randomizacije bile uključene osobe sa rizikom: sa poremećajem glikoregulacije (predijabetes) IGT i sa BMI indeksom ? 25 kg/m2, životnog doba od 45-75 godina, primenom promena načina života (zdrava ishrana i kontinuirana, dovoljna fizička aktivnost najmanje 3O min svakog dana) u 64% uključenih osoba sprečena je pojava šecerne bolesti što se slaze sa rezultatima najznačajnih svetskih studija.

Posebno, sastav zdrave ishrane koja je primenjena u projektu je već tada bio vrlo sličan tzv. Mediteranskoj dijeti: dosta ugljenih hidrata (55-65 E%), bogata vlaknima (25 gr/1000 kcal) a siromašna mastima (< 26 E%), od toga zasićene masti manje od 8 E%, polinezasićene masti 3-7 E% dok je količina mononezasićenih masti bila povećana 11-15 E% (High CH, high fiber, low fats diet). Glikemijski indeks hrane je bio nizak. U slučajevima gojaznosti korišćena je prvo redukciona dijeta (1500 kcal/24h) a ukoliko se ona pokazala kao neefikasna korišćena je individualno podešena dijeta. Na kraju naše studije BMI indeks je bio smanjen za 26,4%, WHR odnos za l7.2%. Iste promene zabeležene su i za parametre insulinske rezistencije (HOMA IR i HOMA BETA) frakcije lipidograma i za krvni pritisak. Ovi rezultati zapaženi u našoj naučnoj i stručnoj medicinskoj javnosti nasli su pravo mesto u magistarskoj tezi dr Draška Gostiljca, člana našeg tima.Ovaj projekat je nastavljen od strane Prof dr Vesne-Dimitrijević Srecković a izvršili smo i određene dopune, pored ostalog o značaju upotrebe rezistantnog skroba u ishrani. U narednom periodu tim Prof. dr Predraga Đordđevića učestvovao je u multicentričnom, multinacionalnom projektu za sprečavanje pojave DM2 u Evropi pod nazivom DE-PLAN. U odnosu na ranije pomenute rezultate našeg tima novina je bila: upotreba upitnika za utvrđivanje rizika za pojavu DM2, FINDRISK upitnika koji se pokazao vrlo efikasnim u jednoj od najpoznatijih svetskih studija prevencije DM2 (DPS) sprovedenoj u Finskoj. Ostali dizajn studije je bio sličan onom koji je upotrebljen u Belgrade Prevention Program (BPP). Konačni rezultati DE-PLAN-a još nisu objavljeni. Rezultati našeg tima saopšteni na Svetskim kongresima prevencije DM2 u Helsinkiju (2008 godine) i Drezdenu ( 2010 godine) potvrdili su da je FINDRISK upitnik vrlo efikasan za uključivanje osoba sa rizikom u projekat prevencije na osnovu statistički značajnog pozitivnog korelativnog odnosa između poena utvrđenih u upitniku i BMI indeksa, WHR odnosa, glikemije našte i u toku OGTT, vrednosti lipida i krvnog pritiska kao i parametara koagulacionog statusa. Naši rezultati su pokazali da se rizik za pojavu DM2 povećava vec od 11 poena utvrđenih u upitniku a ne kako je saopšteno u ranijim studijama (DPS) od 15 poena. Takođe, rezultati našeg tima, koji ce biti izneti u usmenom saopštenju na IDF Kongresu, Dubai, 2011. g. pokazali su da ako se postignu svih 5 ciljeva: BMI < 25 kg/m2 ili smanjenje telesne težine(mase) za ? 5% od početne vrednosti (1), smanjenje ukupnog unosa masti na < 30 E% (2), smanjenje zasićenih masti na < 30 E% od ukupnog unosa masti (3), unos vlakana > 15 g/1000kcal (4) i fizička aktivnost > 4 sata nedeljno (5), u skoro svih osoba uključenih u DE-PLAN će biti sprečena pojava DM2.

Na osnovu uspešnog dvanaestogodišnjeg rada na prevenciji DM2 tim kojim rukovodi Prof. dr Predrag Đorđević uvršćen je i u najnoviji Evropski (EZ) projekat: ePREDICE, prevencija dijabetesa tipa 2 i njegovih kardiovaskularnih komplikacija.

U međuvremenu Prof. dr Vesna Dimitrijević-Srecković se posvetila i problemima: gojaznosti i metaboličkog sindroma u dece i adolescenata radi iznalaženja mogucnosti prevencije DM2 u ranom životnom dobu, sa posebnim interesom na uticaj mediteranske dijete na metabolički sindrom, predijabetes i pojavu masne jetre.

Jasno je da je kontinurani uspešan rad na prevencija tipa 2 dijabetesa, naročito vidljiv iz rezultata DE-PLAN-a zahtevao i hitan rad na izradi Evropskog vodiča za prevenciju DM2, projekat pod nazivom: IMAGE. U taj projekat su bili uključeni Prof. dr Predrag Đorđević i Prof. dr Vesna Dimitrijević-Srecković i oni su od pčetka dali značajan doprinos u pisanju ovog vodiča. Dizajni (opisi) DE-PLAN-a i IMAGE projekta su objavljeni i renomiranim svetskim naučnim časopisima.

S druge strane, Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije (UDS, Predsednik Prof. dr Predrag Đorđević) postavilo je kao jedan od glavnih ciljeva : naučnoistraživački i stručnomedicinski rad na izradi doktrinarnih pristupa ranom otkrivanju i prevenciji tip 2 dijabetesa, dijagnozi, lečenju i rehabilitaciji obolelih od šećerne bolesti kao i edukaciji lekara, sestara i svih drugih saradnika koji rade u dijabetološkoj zaštiti kao i rad na izradi naboljih modela edukacije dijabetičara i njihovom sprovodjenju.

Među poslednjim aktivnostima Udruženja navodimo: Simpozijum kontinuirane medicinske edukacije (CME): “Prevcencija dijabetesa tip 2 i njegovih hroničnih vaskularniuh komplikacija”, 04.03.2011 g. u Beogradu (1) i učešće na Festivalu zdravlja, 24 Sepetembra 2011 u Beogradu (2). Na ovom Festivalu pored odgovarajućih predavanja koja su održali Prof. dr Predrag Đorđević i Prof. dr Vesna Dimitrijević-Srecković urađena je i akcija ranog otkrivanja rizika za pojavu DM2 korišćenjem FINDRISK upitnika. Rizik je utvrđen cak u 50% ispitivanih osoba i one će biti ukljucene u e-PREDICE projekat. Ova akcija će biti ponovljena više puta u narednom periodu.

Polazeći od opisanih uspešnih rezultata projekata prevencije tipa 2 dijabetesa tima Prof. Đorđevića kao i svojih ciljeva i obaveza Udruženje za proučavanje dijabetesa Srbije je odlucilo da sa engleskog na srpski jezik prevede tekst Evropskog IMAGE vodiča o kojem je prethodno bilo reči. Prevod je završen i sada neposredno predstoji promocija te knjige- vodiča. Knjiga je namenjena svim učesnicima dijabetološke zađtite u Srbiji ali će i osobe sa rizikom za dijabetes i bolesnici dijabetičari u njoj naći mnogo korisnih i konkretnih upustava.

Posebna pažnja, pored zaposlenih u javnom zdravstvu biće obraćena na lekare i druge zaposlene u privatnoj praksi na sva 3 nivoa dijabetološke zastite: porimarnom sekundarnom i tercijernom.

U Srbiji postoji Nacionalni plan za prevenciju DM2 ali su rezultati njegove primene malo dostupni dijabetološkoj javnosti. Problemi u dijabetološkoj zaštiti i dalje postoje a mogu biti dalje uvećani u doba sadašnje svetske ekonomske krize.

IMAGE vodič pretstavlja dosada najbolji skup iskustava, preporuka i upustava koji danas postoje u Evropi a ne samo u zemljama Evropske Zajednice u koju i Srbija teži da što pre uđe. To znači i obavezu usaglašavanja, kroz izmene i dopune dosadašnjih dokumenata a Udruzenje za proučavanje dijabetesa Srbije (UDS) je ne samo obavezno nego očigledno i spremno da tim aktivnostima odmah i u budućnosti pruži svoj veliki doprinos. Sve se to bazira konkretno na uspešnim rezultatima na polju prevencije DM2 kao i mnogih drugih aktivnosti članova UDS kako je napred navedeno.

Koje će biti neposredne koristi daljeg uspesnog rada UDS u budućnosti:

1.Smanjenje broja dijabetičara sa tipom 2 bolesti kojih sada ima oko 430.000 i još toliko nedijagnostikovanih u Srbiji,
2.Smanjenje posledičnih komplikacija, mikro i makrovaskularnih jer će uspešna prevencija DM2 značajno smanjiti troškove lečenja i omogućiti značajne uštede za društvo.

Naredni zadaci UDS su: organizovanje više sastanaka, kurseva, simpozijuma, kongresa. slanje prevoda IMAGE vodiča svim lekarima, državne i privatne lekarske prakse, znači onim koji rade na primarnom nivou ali i svim drugim učesnicima dijabetološke zaštite da bi se omogućila njihova praktična obuka za naredne zadatke.

Posebna pažnja biće posvećena obuci menadžera za prevenciju DM2 koji treba da budu glavni oslonac u sprovođenju programa prevencije

Napred nabrojani uspešni rezultati tima Prof. Đorđevića kao i drugih projekata u svetu doprineli su da UDS kao stalni i punopravni član Internacionalne Federacije za Dijabetes (IDF) stavi kao prioritetni zadatak u budućnosti prevenciju DM2 u našoj zemlji. UDS kao predstavnik visoko specijalizovane dijabetološke sluzbe i kao nevladina, visoko strukovna, dijabetološki specijalizovana organizacija ima obavezu da utiče i na sprovođenje ciljeva IDF na nacionalnom nivou i to ne samo u pogledu prevencije DM2 već i u ukupnoj dijabetološkoj zaštiti u Srbiji.

To podrazumeva: prvo, prenošenje rezolucija, zakljušaka, preporuka i predloga IDF odgovarajućim organima, telima, pojedincima i dr. na nacionalnom nivou (Vlada. ministarstva, fondovi, Skupština) koji su od značaja za donošenje odluka u dijabetološkoj zaštiti i drugo, upozanavnje IDF i svetske dijabetološke javnosti sa rezultatima postignutim u svakoj zemlji sveta pa i u ašoj zemlji.

Prof. Dr Predrag Đorđević, predrednik
Udruženja za proučavanje Dijabetesa Srbije, 11.10.2011